top of page
204567155_207458947939652_3942871441798329974_n.jpg

COLDROOM

บริการออกแบบติดตั้งระบบห้องเย็น

ห้องเย็น คือ ห้องที่มีการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3-7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็นใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (perishable food) ได้แก่

เนื้อสัตว์ เช่น

  • เนื้อสัตว์

  • อาหารทะเล

  • อาหารแปรรูปขั้นต่ำ (minimally-processed food)

  • น้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นม (dairy product)

  • ผักและผลไม้สด

  • อาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat foods)

  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็น

การแช่เย็นเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) เช่น Salmonella, Vibrio, Shigella, Listeria, Escherichia coli เป็นต้น
ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage)
การบ่มเนื้อสัตว์ (meat aging)
ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี
ลดอัตราการหายใจ (respiration rate) ของผักและผลไม้
การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร

การแช่เย็นผักและผลไม้ (cold storage of fruit and vegetable)
การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์
การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (cold storage of meat and meat products)
การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (cold storage of milk and dairy product)

 

ดูสินค้าทั้งหมด

bottom of page